Ga direct naar inhoud

Deel via social media

Natuur en beheer

Natuur

Het strategisch landschap vormt de basis. Voor het ongetrainde oog is dit landschap onzichtbaar, maar het was van levensbelang voor de werking van de linie. Nu is het een oase van rust met prachtige flora en fauna. Er mocht namelijk lange tijd niet gebouwd worden in het gebied dat onderwater gezet zou worden. Hierdoor is er een open landschap ontstaan van natuur, akkers en weilanden met een verscheidenheid aan planten en dieren.  Op de fiets, wandelend of varend kun je de bijzondere planten en dieren in de Stelling van Amsterdam ontdekken.

Verboden te bouwen

Op vestingwerken als de Stelling van Amsterdam was de Kringenwet van toepassing. Binnen een kring van 1000 meter van de vestingwerken mocht alleen onder strenge voorwaarden gebouwd of geplant worden. De Kringenwet, tot 1963 van kracht, had tot gevolg dat een ring van 18.590 ha. rond Amsterdam niet werd opgeslokt door stedelijk gebied.

Verboden toegang

Nadat in 1950 de Stelling de status als verdedigingswerk verloor, bleven de forten nog lange tijd onder beheer van Defensie en verboden terrein voor burgers. De forten, vaak in gebruik als opslagplaats, konden zich hierdoor ontwikkelen tot oases van rust en stilte, waar planten en dieren de ruimte hadden. Zo ontstond een bijzonder open gebied, net als het Groene Hart ingeklemd tussen Randstedelijke bebouwing, waar men goed kan wandelen en fietsen.

Natuurbeheer

Een drietal organisaties is betrokken bij de natuur, het landschap en de cultuurhistorie van de Stelling van Amsterdam. Zij beheren forten of hebben deze in eigendom en maken de forten bereikbaar voor publiek. Staatsbosbeheer beheert van staatswege de forten bij Edam en bij Uithoorn en het Vuurtoreneiland. Natuurmonumenten is een particuliere landelijke organisatie die zeven forten in de Beemster en in het zuidelijk veenrivieren gebied beheert. De provinciale organisatie Landschap Noord-Holland beheert tot slot vier forten langs het tracé Krommeniedijk –Zuidwijkermeer.

Vrijwilligers


Het beheer van het groen van de Stelling van Amsterdam is kostbaar en bewerkelijk. De kleine schaal en het reliëf van de forten vraagt om handwerk. Op vele forten zijn vrijwilligers actief in het beheer van de knotbomen, het riet en de bomen. Daarnaast verzamelen zij historische gegevens die gebruikt worden bij het geven van rondleidingen en bij herstelwerk van het fortgebouw of het fortterrein. Zonder de inzet van de vrijwilligers is het niet mogelijk forten open te stellen en publiek te ontvangen.

Kijk bij de veelgestelde vragen of maak een keuze hieronder.

U kunt nog 250 karakters intypen
Ben je geen robot? Los dit simpele sommetje op: *
9 - 8 =
Ook de gratis nieuwsbrief van de Stelling van Amsterdam ontvangen?
Schrijf je in  
naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.