Ook de gratis nieuwsbrief van de Stelling van Amsterdam ontvangen?
Schrijf je in
Nieuws / Eerherstel Liniedijken | Stelling van Amsterdam
Ga direct naar inhoud

Deel via social media

Eerherstel Liniedijken

18 mei

Liniedijken zijn speciaal voor de Stelling van Amsterdam aangelegde dijken en kades. Het doel van deze dijken was om het inundatiewater tegen te houden. Ook konden wapens achter deze dijken worden opgesteld. De dijken hebben vaak een specifieke beplanting, zoals knotwilgen voor de camouflage.

De afgelopen jaren heeft de provincie Noord-Holland zich samen met partners ingespannen om de forten in de Stelling van Amsterdam te beschermen en een nieuwe bestemming te geven. Herstel van het specifieke Stellinglandschap en de dijken was tot nu toe nog geen speerpunt.

In de eerste helft van 2020 laat de provincie Noord-Holland daarom een onderzoek doen door Natuurlijke Zaken naar de herstelbehoefte van de Liniedijken van de Stelling van Amsterdam en de mogelijke verbetering van de recreatieve en educatieve mogelijkheden van deze Liniedijken.

Lees meer over het onderzoek op de website van de Provincie Noord-Holland: Onderzoek Liniedijken

Voor de uitgave 'Levende Natuur' schreef Truus Zonneveld voor Landschap Noord-Holland het artikel: 'Project: Eerherstel voor liniedijken'

In de Stelling van Amsterdam zijn er tien specifiek voor militaire doeleinden aangelegde verbindingswallen:

1. Liniewal in de Starnmeerpolder (Slaperdijk)
2. Liniewal beoosten Fort bij Veldhuis
3. Liniewal Aagtendijk-Zuidwijkermeer
4. Liniewal bewesten Spaarndam
5. Liniewal Liebrug-Liede en nevenbatterij
6. Liniewal door de Haarlemmermeerpolder (Geniedijk)
7. Liniedijk Kudelstaart-Uithoorn
8. Inundatiekade van de Nauernasche Vaart tot aan den Dam
9. Wal den Dam tot Fort bij Veldhuis
10. Liniewal Geindijk-Nigtevecht

Kijk bij de veelgestelde vragen of maak een keuze hieronder.

U kunt nog 250 karakters intypen
naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.