Ga direct naar inhoud

Deel via social media

In dit archief vindt u informatie van voorgaande evenementen en activiteiten rondom de Stelling van Amsterdam. Ga voor actuele nieuwsberichten naar ons nieuwsoverzicht.

25 augustus 2020

Artikel de Jutter/de Hofgeest | 20 augustus 2020

Recreatieschap Spaarnwoude is vorige week gestart met een participatieprogramma rond het monumentale Fort Benoorden Spaardam en het naastgelegen munitiebos. Het doel is om samen met mensen uit de omgeving na te denken over een nieuwe toekomst voor 'Het Benoorden', waarbij de belevingswaarde wordt vergroot en de cultuurhistorische waarde behouden blijft.

Belangstellenden kunnen zich vanaf nu aanmelden voor het participatieprogramma via het nieuwe online platform www.hetbenoorden.nl. Naast het online platform is er een open dag op 29 augustus 2020, waarbij het publiek ter plaatse een mening kan geven. Naast het online en offline participatieprogramma laat het recreatieschap zich in deze eerste fase van de herbestemming adviseren door verschillende belangenvertegenwoordigers.

Structurele oplossing
De hoeveelheid en diversiteit aan historische schilderingen en tekeningen, ontdekt door vrijwilligers van de stichting Krayenhoff, maken het fort en het voormalige munitiecomplex uniek binnen de Stelling van Amsterdam. Het recreatieschap, beheerder van het fort, besteedt jaarlijks circa 50.000,- euro aan beheer, onderhoud en noodmaatregelen rondom het fort. Zo is een aantal jaren geleden het lekkende dak gerestaureerd en starten deze week werkzaamheden gericht op conservering van de muurschilderingen. Vrijwilligers dragen bij aan het onderhoud en organiseren zo nu en dan een open dag, maar er is behoefte aan een meer structurele oplossing zodat de locatie door veel meer mensen kan worden beleefd. Dat een structurele oplossing nodig is, werd in juni nog eens extra duidelijk toen bij een inbraakonderdelen van historische wapens, de fortsleutels en lampen uit het fort verdwenen.

Participatieprogramma
Het recreatieschap trekt ruim een jaar uit om in overleg met de omgeving te komen tot een 'bidbook' waarin de wensen, grenzen en mogelijke herbestemmingsrichtingen staan beschreven. Streven is om in het najaar van 2021 dit bidbook aan het bestuur te kunnen presenteren. Daarna volgt een besluit over het vervolg. Het recreatieschap wordt bij het proces geadviseerd door BOEi, een non-profit organisatie gericht op restauratie en herbestemming van cultureel erfgoed. 

Kijk bij de veelgestelde vragen of maak een keuze hieronder.

U kunt nog 250 karakters intypen
Ben je geen robot? Los dit simpele sommetje op: *
1 - 1 =
Ook de gratis nieuwsbrief van de Stelling van Amsterdam ontvangen?
Schrijf je in  
naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.