Ga direct naar inhoud

Deel via social media

In dit archief vindt u informatie van voorgaande evenementen en activiteiten rondom de Stelling van Amsterdam. Ga voor actuele nieuwsberichten naar ons nieuwsoverzicht.

29 maart 2018

Er komt meer duidelijkheid in de plannen met betrekking tot het fort bij Uithoorn. Mirjam Schaap, pachter, is al enkele jaren bezig met plannen en op maandag 5 februari gaf zij daar een uitleg over, bijgestaan door Nico Röling van de gemeente die een toelichting gaf over de procedure. Lees hier het verslag van http://witteweekbladderondevenen.nl

De bedoeling is dat er in totaal 60 hotelkamers komen waarvan tien in de voormalige manschappenverblijven aan weerszijden van de hoofdingang. Er komt een nieuwe troepenloods met eveneens tien kamers en de overige veertig kamers worden gerealiseerd in het glacis, de helling aan de buitenkant van het fort. Er wordt een nieuwe fortwachterswoning gebouwd die verdeeld wordt in twee huizen één voor de fortwachter en het andere huis voor de horecabeheerder.

In de Genieloods komen meer ramen en het wordt een restaurant met terras en landwinkel waar streekproducten verkocht worden. Er komt een inundatie speeltuin op de plek waar het kwelwater stroomt. Er is een parkeerterrein van 3000 m2 wat plaats biedt aan maximaal 220 parkeerplaatsen. Er is mogelijkheid voor een klein kampeerterrein in de boomgaard. Het oostelijke terreplein, het vlakke terrein binnen het fort, wordt met glas overkoepeld. Het westelijke terreplein blijft zoals het nu is.

Qua festiviteiten blijft in ieder geval het Vogelvrijfestival. Daarnaast denkt Schaap aan een kerstmarkt, yogaweekenden, rondleidingen, excursies en lessen voor schoolkinderen.

Burgemeester Maarten Divendal hield een kort voorwoord waarin hij het belang van de forten, zes in de gemeente De Ronde Venen, aangaf en hoe je de forten kunt behouden. Röling stelde dat besloten is om het bestemmingsplan Buitengebied West los te koppelen van het bestemmingsplan voor het fort omdat dit toch wel een complexe zaak is. 'In het huidige bestemmingsplan zijn maar beperkte mogelijkheden namelijk parkeren, organiseren van evenementen en een opleiding- en trainingscentrum. Er zijn verschillende onderzoeken geweest en er komen nog andere onderzoeken zoals naar de flora en fauna in het gebied, archeologische waarde, parkeermogelijkheden en dergelijke. Omdat het hier gaat om een Rijksmonument en omdat het fort deel uitmaakt van het Cultureel Erfgoed is overleg met verschillende instanties zoals brandweer en milieudienst en dergelijke verplicht. De formele procedure start rond april/mei. In het najaar wordt een besluit genomen door de gemeenteraad. Zowel het ontwerp vaststelling bestemmingsplan als het definitieve ontwerp liggen zes weken ter inzage', aldus Röling.

Mirjam Schaap gaf aan dat er een haalbaarheidsonderzoek is geweest waar de verschillende instanties zoals provincie, gemeente en Staatsbosbeheer bij betrokken waren. Half 2017 kwam als conclusie dat het een goed plan leek. 'Wat nu voorligt zijn voorlopige plannen', aldus Schaap.

Kijk bij de veelgestelde vragen of maak een keuze hieronder.

U kunt nog 250 karakters intypen
Ben je geen robot? Los dit simpele sommetje op: *
19 + 7 =
Ook de gratis nieuwsbrief van de Stelling van Amsterdam ontvangen?
Schrijf je in  
naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.