Ga direct naar inhoud

Deel via social media

Kunstfort bij Vijfhuizen zoekt penningmeester en algemeen bestuurslid

8 februari

Voor het bestuur van het Kunstfort bij Vijfhuizen zijn ze op zoek naar een penningmeester en een algemeen bestuurslid. 

Kunstfort bij Vijfhuizen is een voormalig militair fort tussen Haarlem en Hoofddorp, waar kunstenaars, makers en denkers in interactie met buurt, stad en land artistieke voorstellen ontwikkelen voor een duurzame en gelijkwaardige toekomst. Na afgelopen jaar onverwachts afscheid te hebben moeten nemen van wijlen onze penningmeester, zoeken wij nu een prettige en kundige opvolger. Daarnaast willen wij het bestuur aanvullen met een nieuw lid.

De organisatie

De activiteiten die het Kunstfort ontwikkelt bevinden zich op het grensvlak van experimentele kunst, erfgoed en ecologie. Naast de artistieke presentaties in het fort en in de Genieloods is op het forteiland ook buitenkunst te zien. Verder zijn twee nabijgelegen bestuiversvelden in bruikleen, die in eigendom zijn van Staatsbosbeheer en Recreatieschap Noord-Holland. Het kernteam bestaat uit ongeveer 7 vaste en freelance medewerkers, met daarnaast ongeveer 35 vrijwilligers die zich met de publieksontvangsten en het onderhoud van het gebouw en het groen bezighouden. Op het fortterrein bevinden zich onder meer een restaurant, woningen en werkruimtes van ondernemers en creatieven. Ook zijn er gastenverblijven en faciliteiten voor gastkunstenaars die tijdelijk op het Kunstfort werken. Het beheer van het gebouw en het terrein is belegd in een aparte stichting met een eigen bestuur, waarmee nauw wordt samengewerkt.

Het bestuur

Het bestuur van het Kunstfort opereert vanuit een gezamenlijke eindverantwoordelijkheid. Het heeft een toezichthoudende, klankbord- en inspiratorfunctie en is de werkgever van de directie, aan welke de dagelijkse uitvoering is gedelegeerd. De organisatie hanteert een bestuur-directiemodel en onderschrijft de Governance Code Cultuur en de Code Culturele Diversiteit. Er wordt geleidelijk toegewerkt naar een raad-van-toezichtmodel. Ook wil het Kunstfort gaan experimenteren met een nieuw organisatiemodel, de ‘Zoöperatie’, waarbij ook de belangen van niet-menselijk leven worden meegewogen in beslissingen.

Het bestuur bestaat momenteel uit 3 leden en vergadert tenminste viermaal per jaar. De vergaderingen vinden plaats op doordeweekse dagen in de vroege avonduren, op het kantoor van het Kunstfort. Bestuursleden worden betrokken bij de beleidsontwikkeling, keuren jaarstukken (financiële en inhoudelijke jaarverslag, (meerjaren)beleidsplan inclusief begroting) goed en zijn een sparringpartner voor de directie. Bestuursleden nemen in principe voor 4 jaar zitting, met mogelijke herbenoeming voor 4 jaar.

Alle bestuursleden zijn onbezoldigd betrokken. Eventuele onkosten, gemaakt in de uitoefening van de functie, kunnen worden vergoed. Voor de samenstelling van het bestuur wordt gestreefd naar pluriformiteit in zoveel mogelijk opzichten. Kandidaat-leden bij wie een situatie van belangenverstrengeling kan ontstaan, komen niet in aanmerking.

Onze ideale nieuwe bestuursleden:
• hebben actuele significante bestuurlijke en/of andere relevante (werk)ervaring, kennis en/of expertise binnen het werkveld van het Kunstfort;
• zijn goed in staat om in teamverband vanuit het overkoepelende belang bij te dragen aan het gemeenschappelijke resultaat;
• hebben kennis van zaken om de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen beoordelen;
• weten een goede balans te vinden tussen inhoudelijke betrokkenheid en toezichthoudende afstand;
• beschikken over een open, kritische houding, beleidsmatig inzicht en strategisch denkvermogen.
Aanvullende wensen voor de penningmeester:
• heeft ervaring als directeur of zakelijk leider (in of buiten de cultuursector);
• heeft expertise op het gebied van financieel beheer en controle halfjaar- & jaarcijfers;
• heeft kennis op het vlak van fiscale wetgeving, risicomanagement en compliance;
• heeft een innovatieve geest en energie om met de directie te sparren over nieuwe financiële paden.

Kandidaten die bovendien beschikken over een of meer van de volgende kwaliteiten wordt nadrukkelijk gevraagd te reageren:
• wonend of beschikkend over een netwerk in de nabije omgeving van het Kunstfort;
• specifieke kennis van ondernemen;
• specifieke kennis van cultuursubsidiesystematiek;
• een (cultureel of anderszins) divers(e) achtergrond en/of netwerk.

Sluitingsdatum

Kandidaten kunnen tot en met zondag 19 februari reageren door het sturen van een motivatie en CV gericht aan Jan Hoekema, voorzitter van het bestuur, via Dennis Elzinga, coördinator bedrijfsvoering en communicatie: info@kunstfort.nl Voor meer informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met Rabiaâ Benlahbib, directeur Kunstfort, 023-5589013. www.kunstfort.nl.

Kijk bij de veelgestelde vragen of maak een keuze hieronder.

U kunt nog 250 karakters intypen
Ben je geen robot? Los dit simpele sommetje op: *
1 + 1 =
Ook de gratis nieuwsbrief van de Stelling van Amsterdam ontvangen?
Schrijf je in  
naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.