Ga direct naar inhoud

Deel via social media

Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) (Directie Vastgoed, Regionale Directie West)

Print

Beschrijving

Domeinen Onroerende Zaken en Domeinen Roerende Zaken vertegenwoordigen de Staat als eigenaar van onroerende (als gebouwen, gronden, objecten) en roerende zaken. Bij dat alles houden de diensten rekening met de verschillende overheidsbelangen zonder het financiële belang van de Staat uit het oog te verliezen. Marktconform werken is het uitgangspunt.

Domeinen Onroerende Zaken en Roerende Zaken gaan ieder hun eigen weg
Sinds 1 januari 2006 is Domeinen Roerende Zaken een agentschap geworden. Roerende en Onroerende Zaken gaan dan ook voortaan zelfstandig hun eigen weg.

Wat doet Domeinen Onroerende Zaken?
De dienst Domeinen Onroerende Zaken is een onderdeel van het Ministerie van Financiën en bestaat uit een centrale beleidsdirectie in Den Haag en vier regionale directies verspreid in Breda, Leiden, Lelystad en Zwolle. Ook het Staatsdomein bij het Loo in Apeldoorn is in volledig beheer bij Domeinen. De vier regionale directies Onroerende Zaken houden zich bezig met het beheer en de verkoop van onroerende zaken binnen hun beheersgebied.

Wat doet Domeinen Roerende Zaken?
Domeinen Roerende Zaken bewaart, vernietigt en verkoopt goederen.
Het kan gaan om verkoop van overtollige rijksgoederen of het bewaren van goederen die door Justitie of door andere officiële opsporingsinstanties in beslag zijn genomen. Voor deze laatste categorie geldt dat totdat er een uitspraak is over wat er met de goederen moet gebeuren, Domeinen Roerende Zaken ervoor zorgt dat ze goed en veilig worden opgeslagen. Beslist de rechter dat de goederen moeten worden verkocht of vernietigd, dan regelt Domeinen dat ook.
Domeinen Roerende Zaken is een onderdeel van het Ministerie van Financiën en bestaat uit vijf regio-eenheden.

Meer lezen over taken, actueel nieuws of bijvoorbeeld komende verkopen van de twee diensten? Surf meteen naar de websites van Domeinen Roerende Zaken en Domeinen Onroerende Zaken.

Ook Kroondomein Het Loo heeft een eigen website.

voor bezoekers

bezoekadres
Korte Voorhout 7
2511CW   Den Haag

Locatie

contactgegevens

postadres
Postbus 16350
2500BJ   Den Haag
(070) 424 58 34
website
e-mail

Kijk bij de veelgestelde vragen of maak een keuze hieronder.

U kunt nog 250 karakters intypen
naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.