Ga direct naar inhoud

Deel via social media

Presentatie ontwerp voor de herinrichting van de Liniedijken aan de Westkant van Spaarndam

22 november 2022

Samen met de Provincie Noord-Holland en andere beheerders en eigenaren willen we de Liniedijken beter zichtbaar en beleefbaar maken.

Achtergrond
Rondom Amsterdam ligt een ring van forten die in de 19e eeuw zijn gebouwd om de stad in oorlogstijd te beschermen: de Stelling van Amsterdam. Het land binnen deze ring kon onder water worden gezet als extra verdediging tegen de vijand. De Liniedijken moesten het water tegenhouden. Daarnaast konden soldaten zich via deze dijken ongezien verplaatsen van het ene naar het andere fort.

De liniedijken zijn rijk aan cultuurhistorie, maar slecht onderhouden. Ze liggen verscholen in het landschap en fascinerende verhalen blijven verborgen. Samen me de Provincie Noord-Holland en andere eigenaren en beheerders willen we de Liniedijken in ere herstellen. Als beheerder van de Liniedijken langs de westkant van Spaarndam hebben we plannen om de Liniedijken meer zichtbaar te maken, een wandelpad aan te leggen en het parkeerterrein bij Fort bezuiden opnieuw in te richten.

Stand van zaken
Op 29 november 2022 vindt een presentatie plaats van het eerste ontwerp voor de herinrichting van de Liniedijken aan de Westkant van Spaarndam aan belanghebbenden en belangstellenden. Aan de hand van de gemaakte opmerkingen werken we het ontwerp verder uit en gaan we aan de slag met het maken van een kostenbegroting.

Stappenplan
Q3/4 2022: opstellen ontwerpen en kostenramingen
Q1/2 2023: zoeken naar financiering en goedkeuring programma door het bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude (met mogelijke uitloop naar Q3/4 2023)
Q3 2023-Q1 2024: voorbereiden projecten
Q4 2023-Q4 2024: uitvoeren projecten

Wil je meedenken?
Met behulp van een landschapsarchitect is een eerste ontwerp gemaakt. Daarover willen we graag met belanghebbenden en belangstellenden in gesprek op dinsdag 29 november van 16:30 tot 18:00 uur op het kantoor van Recreatie Noord-Holland in Velsen-Zuid. Meld je aan vóór 25 november 2022 via info@spaarnwoudepark.nl

Contactpersoon
Wim Roozenbeek
Projectleider Recreatie Noord-Holland
wjroozenbeek@recreatienoordholland.nl
06 82794789

Bron: Spaarnwoude Park | Spaarnwoude Park | Projecten | Eerherstel voor de Liniedijken

Kijk bij de veelgestelde vragen of maak een keuze hieronder.

U kunt nog 250 karakters intypen
Ben je geen robot? Los dit simpele sommetje op: *
14 + 14 =
Ook de gratis nieuwsbrief van de Stelling van Amsterdam ontvangen?
Schrijf je in  
naar boven

Begaanbaar deel van een inundatie in de vorm van een hooggelegen terrein, een weg, (spoor)dijk of een waterweg.

Verdedigingswerk dat een acces verdedigt

Onderstel voor een vuurwapen

Ook wel bolwerk. Vijfhoekige uitbouw van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Samenvoeging van een aantal stukken geschut in één organisatie.

Door een aarden wal van de vijand afgeschermde weg waarlangs manschappen en materieel konden worden verplaatst.

Het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een gebouw tegen geschutsvuur.

Beschutte plek van waaruit de verdedigers de vijand kunnen bestoken.

Granaat gevuld met hoogexplosieve springstof.

Een (lage) uitbouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan worden gegeven.

Ook wel schotbalksluis. Tijdelijke waterkering, door het stapelen van balken in uitsparingen, om het water van een inundatie tegen te houden.

Militaire oefening

Zijwaarts gericht vuur.Groot flankement: ondersteunend vuur naar de nevenforten. Klein flankement: vuur dat de eigen omgeving van het verdedigingwerk bestrijkt.

Naar de vijand gericht deel van een verdedigingsweg.

Een onderdeel van het leger dat o.a. als taak heeft om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

(houten) Loods waarin artillerie- en geniemateriaal werd opgeslagen.

Verzamelnaam voor vuurmonden.

Flauw aflopend talud dat buiten de fortgracht ligt en dat vanaf de frontwal met vuur kan worden bestreken.

(Betonnen) onderkomen voor manschappen, in de jaren ’30 onder andere toegevoegd aan het oostfront van de Vesting Holland.

Pantserkoepel die tijdens het geven van vuur omhoog wordt geheven om in rust weer te verzinken en onzichtbaar te worden.

Tabel die is aangebracht naast de geschutsopening om de bedieners van het geschut inzicht te geven in afstanden tot de doelen en de daarmee samenhangende geschutshoeken.

Onderwaterzetting waarmee een vijand op afstand wordt gehouden.

Ook wel inlaatsluis. Sluis die is aangelegd met als doel om water in een bepaald gebied in te laten.

Ruimte die tegen vijandelijk vuur is gedekt en die is voorzien van een schietgat waarachter een vuurwapen wordt opgesteld.

Van de vijand afgekeerde zijde van een verdedigingswerk.

In de forten van de Stelling van Amsterdam is het een kazemat aan de keelzijde van een fort waarmee flankerend vuur op het voorterrein van de buurforten wordt gegeven en van waaruit de keelzijde wordt verdedigd.

Wet van januari 1853, waarin beperkingen waren opgenomen met betrekking tot het bouwen in de nabijheid van verdedigingswerken, de zgn. verboden kringen, om een vrij schootsveld te waarborgen.

Lineair stelsel van samenhangende verdedigingwerken.

Batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk.

Waterzuiveringsinrichting die de kwaliteit van het drinkwater verbetert door er ijzer aan te onttrekken.

Stelling waarin terugtrekkende troepen kunnen worden opgenomen.

Batterij die achter pantserplaten is opgesteld.

Fort met één of meerdere gepantserde geschutsopstellingen.

Draaibare gepantserde geschutsopstelling.

Geschut voor frontaal vuur over grote afstand, direct gericht op de vijandelijke posities.

Vuur dat er op is gericht om vijandelijke artillerie uit te schakelen

Eenvoudig (tijdelijk) verdedigingswerk met kleine bezetting.

Ondergrondse, bomvrije verbindingsgang.

Laatste toevluchtsplek voor de verdedigers binnen een verdedigingswerk, dat zelfstandig kan worden verdedigd.

Bomvrije bergplaats voor geschut of ander onmisbaar materieel.

Gedeelte van en terrein dat onder vuur kan worden genomen.

Open binnenruimte van een fort.

Grondplan of plattegrond.

Benaming van het verband dat in 1922 ontstond door de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam en het zuidelijk rivierenfront.

Wet van 18 april 1874 waarin de vestingwerken werden bepaald die deel uit gingen maken van de landsverdediging.

Aarden ophoging rond een verdedigingswerk, voorzien van een borstwering.